დაათვალიერეთ ყველა პროექტი

შთაგონებისთვის იხილეთ წარმატებული პროექტები, რომლებიც სამთო კარიერების ბიომრავალფეროვნების გაუმჯობესებას ხელს უწყობენ.

Mapping Types of Habitats at the Ribnica Quarry Using Contemporary Methods In Ecology

ბოსნია და ჰერცეგოვინაQuarry Life Award 20162nd prize (ეროვნული კონკურსი)

Caution is the mother of wisdom

ბოსნია და ჰერცეგოვინაQuarry Life Award 20163rd prize (ეროვნული კონკურსი)

Creating environmentally renewable system in the Ribnica quarry by making artificial wetland

ბოსნია და ჰერცეგოვინაQuarry Life Award 2016

"The introduction"

ბოსნია და ჰერცეგოვინაQuarry Life Award 2016

Macrozoobenthos as Biodiversity and Habitat Quality Indicator of Quarry Ribnica’s Hydroecosystems

ბოსნია და ჰერცეგოვინაQuarry Life Award 20161st prize (ეროვნული კონკურსი)
This is the first potential location for afforestation

Recreational Zone “HeidelbergCement“

ბოსნია და ჰერცეგოვინაQuarry Life Award 20123rd prize (ეროვნული კონკურსი)

Quarry Ribnica in function of conservation of rare and threatened floristic genpool in B&H / Kamenolom Ribnica u funkciji konzervacije rijetkog i ugroženog...

ბოსნია და ჰერცეგოვინაQuarry Life Award 20141st prize (ეროვნული კონკურსი)
5th prize (საჯარო კონკურსი)
Biodiversity of quarry Ribnica, Ants as Bioindicators

Prediction of protein level expression of Mt DNA genes based on the codon usage within the selected subfamily of ants that inhabit tertiary ecosystem

ბოსნია და ჰერცეგოვინაQuarry Life Award 20142nd prize (ეროვნული კონკურსი)
Visit to the quarry

Plant stress evaluation of the quarry vegetation buffer zone and the assessment of its rehabilitation

ბოსნია და ჰერცეგოვინაQuarry Life Award 2012

გვერდები