This project constitutes a continuation and extension of project “Measures to optimize habitat conditions within the KSM Nowogród Bobrzański” which was carried out by another team in IV edition of QLA in 2016. After five years we want to study herpetofauna of the quarry in order to measure effectiveness of prior actions and possibly modify them. The analysis will allow carrying out evidence-based conservation actions to increase environment heterogeneity and provide good microhabitats for hibernating, basking, sheltering, mating, foraging and oviposition. This will be supplemented with photographic documentation and exhibition to promote the project, and with comprehensive biological education of local community and visitors of Natural Centre (pl. Centrum Nauki Keplera - Centrum Przyrodnicze) in Zielona Góra city.

October

With the advent of fall, activity of animals has significantly decreased.

წაიკითხეთ მეტი
12ოქტ

Październik

Wraz z nastaniem jesieni, aktywność zwierząt wyraźnie się obniżyła.

წაიკითხეთ მეტი
11ოქტ

September

In September we are continuing maintainenance of vegetation and faunistic observations.

წაიკითხეთ მეტი
15სექ

Wrzesień

We wrześniu konytuujemy pielęgnację roślinności i obserwacje faunistyczne.

წაიკითხეთ მეტი
14სექ

The Exhibition

Yesterday in the Nature Center in Zielona Góra there was an official opening of photographic exhibition about our project.

წაიკითხეთ მეტი
27აგვ

Wystawa

Dzisiaj w Centrum Przyrodniczym w Zielonej Górze otwarto wystawę fotograficzną o naszym projekcie.

წაიკითხეთ მეტი
26აგვ

Reproductive Success of Sand Lizards

On the third of August we observed many hatchlings of Sand Lizards.

წაიკითხეთ მეტი
23აგვ

Sukces Rozrodczy Jaszczurek Zwinek

Trzeciego sierpnia odnotowano wiele dopiero co wyklutych jaszczurek zwinek.

წაიკითხეთ მეტი
22აგვ

Metamorphosis of water frogs

Currently in the quarry we can observe mass metamorphosis of edible, pool and marsh frogs.

წაიკითხეთ მეტი
25ივლ

Metamorfoza żab zielonych

W dużych ilościach obecnie przeobrażają się żaby jeziorkowe, wodne i śmieszki.

წაიკითხეთ მეტი
24ივლ

Metamorphosis of smooth newts

One more reproductive success in Nowogród Bobrzański quarry

წაიკითხეთ მეტი
23ივლ

Metamorfoza traszek zwyczajnych

Kolejny sukces rozrodczy na terenie kopalni KSM Nowogród Bobrzański

წაიკითხეთ მეტი
22ივლ

Observations and maintenance of habitats

We continue faunal survey and maintenance of habitats

წაიკითხეთ მეტი
21ივლ

Pielęgnacja siedlisk i obserwacje

Prowadzimy obserwacje przyrodnicze i pielęgnację siedlisk

წაიკითხეთ მეტი
20ივლ

Reproductive success of grass snakes

A sawdust pile as a nesting place for grass snakes has worked out!

წაიკითხეთ მეტი
19ივლ

Sukces rozrodczy zaskrońców

Kopiec dla zaskrońców zwyczajnych się sprawdził!

წაიკითხეთ მეტი
17ივლ

On-site meeting with the Jury

Last tuesday we met the Jury to present our project.

წაიკითხეთ მეტი
16ივლ

Spotkanie z Jury w żwirowni

W ubiegły wtorek spotkaliśmy się z Jury by opowiedzieć o naszym projekcie.

წაიკითხეთ მეტი
15ივლ

June - the month of biodiversity and abundance

June was a month of lush growth and flowering of vegetation as well as development and metamorphosis of larvae of some amphibian species.

წაიკითხეთ მეტი
08ივლ

Czerwiec – Miesiąc Różnorodności i Obfitości Przyrodniczej

Czerwiec - to okres bujnego wzrostu i kwitnienia roślinności oraz szybki rozwój i metamorfoza larw niektórych gatunków płazów.

წაიკითხეთ მეტი
07ივლ

A Slow Worm and happy Sand Lizards

On the 27th of May we observed animals near microhabitats that we had prepared for them.

წაიკითხეთ მეტი
04ივნ

Padalec zwyczajny i szczęśliwe jaszczurki zwinki.

27 maja obserwowaliśmy zwierzęta przebywające w otoczeniu mikrosiedlisk, które dla nich przygotowaliśmy.

წაიკითხეთ მეტი
03ივნ

Educating

Classes with kids from elementary school of Nowogród Bobrzański

წაიკითხეთ მეტი
30მაისი

Edukujemy

Zajęcia z dziećmi ze Szkoły Podstawowej w Nowogrodzie Bobrzańskim

წაიკითხეთ მეტი
29მაისი

Mating season of Sand Lizards !

On the 19th of May we observed many Sand Lizards. They are now having breeding season.

წაიკითხეთ მეტი
26მაისი

Jaszczurki zwinki godują !

19 maja udało nam się zaobserwować wiele jaszczurek zwinek, które obecnie mają okres godowy.

წაიკითხეთ მეტი
25მაისი

The heyday of amphibian and reptile activity!

On the 19th of May we completed some tasks related to optimisation of microhabitats' quality for animals. Among others, we added sawdust to a heap for Grass Snakes, we tidied up stacks of branches and created heaps of stones - having Sand Lizards in mind.

წაიკითხეთ მეტი
24მაისი

Sezon aktywności płazów i gadów w pełni !

19 maja wykonywaliśmy różne prace związane z poprawą jakości mikrosiedlisk dla zwierząt, między innymi dosypaliśmy trociny w kopcach przeznaczonych dla zaskrońców zwyczajnych, uporządkowaliśmy gałęziowiska i utworzyliśmy sterty kamieni – głównie z myślą o jaszczurkach zwinkach.

წაიკითხეთ მეტი
23მაისი

Stone Heaps for Lizards

On the 14th of April 2 stone heaps for lizards have been built. We also managed to observe and document amazing animals.

წაიკითხეთ მეტი
23აპრ

Kamieniowiska

14 kwietnia stworzono dwa kamieniowiska dla jaszczurek zwinek. Udało nam się także zaobserwować i sfotografować wspaniałe zwierzaki.

წაიკითხეთ მეტი
22აპრ

Spawn!

On the 7th of April we committed further naturalistic observations.

წაიკითხეთ მეტი
20აპრ

Jest i skrzek!

7 kwietnia poczyniliśmy kolejne obserwacje faunistyczne.

წაიკითხეთ მეტი
13აპრ

We are building a pond!

On the 7th of April we built a small pond, cleaned littoral zone of the existing one and erected a heap of branches mixed with sawdust.

წაიკითხეთ მეტი
12აპრ

Kopiemy zbiornik!

7 kwietnia wykopaliśmy niewielkie oczko wodne, wyczyściliśmy strefę litoralną istniejącego stawu oraz stworzyliśmy kopiec z gałęzi i trocin.

წაიკითხეთ მეტი
11აპრ

Frogs and newts

On the 25th of March we have seen both often and rarely seen amphibians.

წაიკითხეთ მეტი
06აპრ

Żaby i traszki

25 marca zaobserwowalimy tak często, jak i rzadko spotykane płazy.

წაიკითხეთ მეტი
04აპრ

Sand lizards

During a survey on the 25th of March we observed sand lizards.

წაიკითხეთ მეტი
03აპრ

Jaszczurki zwinki

Podczas badań faunistycznych 25 marca zaobserwowaliśmy jaszczurki zwinki.

წაიკითხეთ მეტი
02აპრ

What lives here?

On the 25th of March we conducted a faunal survey and we uncovered a fragment of the site preparing it for pouring stones there.

წაიკითხეთ მეტი
01აპრ

Co tu żyje?

25 marca zrealizowaliśmy badania faunistyczne oraz odsłoniliśmy fragment terenu przygotowując go do wysypania tam kamieni

წაიკითხეთ მეტი
31მარ

We keep on going!

On the 22nd of March habitat heterogenity was increased

წაიკითხეთ მეტი
28მარ

Działamy dalej!

22 marca zwiększona została heterogenność środowiska objętego działaniami projektowymi

წაიკითხეთ მეტი
27მარ

Revitalisation

On the 21st of March we tidied area near the amphibian pond in KSM Nowogród Bobrzański.

წაიკითხეთ მეტი
24მარ

Rewitalizacja

21 marca uporządkowaliśmy teren wokół zbiornika przygotowanego do rozrodu płazów w KSM Nowogród Bobrzański.

წაიკითხეთ მეტი
23მარ

The work has started!

On the 18th of March we visited the place for a survey and field work.

წაიკითხეთ მეტი
22მარ

Prace ruszyły!

18 marca rozpoczęły się piersze prace

წაიკითხეთ მეტი
19მარ