Czajka należy do gatunku podlegającego ochronie ścisłej, wymagającego ochrony czynnej, którego dotyczy zakaz umyślnego płoszenia lub niepokojenia w miejscach noclegu, w okresie lęgowym w miejscach rozrodu lub wychowu młodych, lub w miejscach żerowań zgrupowań ptaków migrujących lub zimujących (Rozporządzenie Min. Środowiska z dnia 16.12.2016 r.).

W ramach projektu przeprowadzone będą obserwacje, w celu określenia obecności czajek. Dawniej ptaki te były spotykana wyłącznie na terenach podmokłych. Jednak osuszanie obszarów zmusiło tego czarno-białego ptaka do dostosowania się do zmian w środowisku. Zdecydowanie unika miejsc porośniętych krzewami i drzewami, które mogą stanowić doskonałe punkty obserwacyjne dla wron, srok oraz innych gatunków stanowiących zagrożenie dla jaj oraz piskląt. Obszar wokół kopalni Ruda, to w przeważającej mierze pola, na których uprawiane są głównie zboża (żyto i owies), ziemniaki i buraki cukrowe. Takie otwarte tereny są potencjalnym siedliskiem dla czajek. Dodatkowo wybrany przez nas teren do wykonania płytkich zbiorników wodnych jako miejsce wodopoju i żerowania czajek nie sąsiaduje z wysokimi drzewami i gęstym zakrzewieniem.

Analiza danych z portalu Euro Bird dotyczących migracji czajek wykazuje, że czajki rozpoczęły intensywną migrację i wracają na tereny lęgowe w Polsce. Intensyfikacja przylotów nastąpiła po naszej wizycie na terenie Kopalni Ruda tj. 16 lutego 2022 r. Szczegółowe dane przedstawiono na grafikach dołączonych do wpisu.